Temakveld med Jussgruppen Wayback

1. juni, 2018

Av: Kristin Sæbø, frivillig i Jussgruppen Wayback
Den 15. mai 2018 holdt vi i Jussgruppen Wayback temakveld på fakultetet. Vi er en frivillig juridisk rettighetsrådgiving for innsatte og løslatte i Bergen og omegn, bestående av studenter fra det juridiske fakultetet ved UiB.

Temakveldene utgjør en viktig del av det rettspoltiske arbeidet vi bedriver. Ettersom vi i Wayback er opptatt av de innsattes rettigheter og kriminalomsorgens arbeid for å etterkomme disse, er temakveldene viktige for å sette problemstillinger knyttet til dette på dagsordenen.

Hovedfokuset på denne temakvelden gjaldt Norges utstrakte bruk av isolasjon i norske fengsler. Dette er også noe Norge er blitt kritisert for av FNs torturkomité. Et stort antall innsatte sitter i fullstendig isolasjon uten menneskelig kontakt, enten frivillig eller mot sin vilje. Ettersom vi i Wayback er nysgjerrige på hvordan man rettslig kan forsvare bruk isolasjon, og hvilke konsekvenser dette har for enkeltindividet som utsettes for dette, valgte vi derfor å invitere til debatt.

Som rådgivere og delaktige i stiftelsen Wayback opplever vi at innsatte og løslatte føler at de er blitt utsatt for en urettmessig bruk av isolasjon. Samtidig har tematikken rundt bruk av isolasjon i begrenset grad vært gjenstand for diskusjon. Spørsmålene som engasjerer oss er ”når” bruken av isolasjon er rettslig legitim, og ”hvem” den er legitim overfor. Hertil kommer det interessante aspektet knyttet til psykisk helsevern inn i bildet.

Ettersom konsekvensene ved bruk av isolasjon er så store for de som utsettes for det, og at selve bruken ikke alltid er i tråd med de retningslinjer som loven faktisk foreskriver, var det naturlig for oss å se nærmere på temaet.

Videre synes dette temaet særlig aktuelt i lys av at det de siste årene har skjedd kutt i bevilgningene fra departementet til fengslene. I tillegg vekket det en interesse hos oss da det i fjor ble foreslått nedlegging av en unik fengselsøy vi i Wayback har jobbet aktivt med. Riktignok ble nedleggingsforslaget stoppet av opposisjonspartiene, noe vi er veldig glade for.

Selve kjernen i debatten som fant sted knyttet seg til hvordan vi forsvarer bruk av isolasjon i norske fengsler. Hver av innlederne fikk komme med sine synspunkter på saken, herunder ble vi presentert for de ulike formene for isolasjon.

Trolig ble det konkludert med at manglende ressurser og kutt i bevillinger er den viktigste årsaken til unødig bruk av isolasjon, hvilket også var bakgrunnen for forslaget om nedlegging av fengselet på Ulvsnesøy. Spørsmålet er jo hvordan dette lar seg begrunne utfra det juridiske. Som professor emeritus, Jan Fridthjof Bernt, nokså treffsikkert bemerket avslutningsvis; det hjelper lite å begrunne manglende oppgjør av et pengekrav under henvisning til en tom lommebok.

Temakvelden vekket stor interesse i det juridiske fagmiljøet, men også blant studenter fra andre fakulteter. Vi er veldig glade for at så mange ønsket å delta på den viktige debatten, og setter pris på det brede engasjementet. Videre er vi stolte av at vi fikk med oss så mange dyktige personer i panelet.

Vi takker for en vellykket kveld, og håper å se like mange engasjerte studenter ved neste anledning.