Skudd fra juristhofta: Arne Henriksen

16. november, 2018

Foto: Helge Skodvin

I spalten «Skudd fra jurishofta» stiller vi frittalende jurister to spørsmål: hvilken lov vil de endre og hva irriterer dem mest med jussen. Til slutt får de en utfordring, og det er å overbevise jusstudenter om hvorfor akkurat deres spesialfelt er noe jusstudenter bør interessere seg for. Denne gangen har vi spurt Arne Henriksen, sorenskriver i Bergen Tingrett.

1) Hvis du sto helt fritt til å fjerne eller innføre en lov, hvilken ville du valgt og hvorfor?
Jeg kan ikke komme på noen lover jeg ville innføre eller fjerne. Men jeg ser et klart behov for å gjennomgå/endre straffeprosessloven med hensyn til å få mer effektive hovedforhandlinger. Det brukes etter min oppfatning for mye tid under rettsmøter til å gjennomgå forhold som er av minimal betydning for skyldspørsmål og eventuell straffutmåling. Også i sivile saker det fortsatt et stort potensial for å begrense bevisførsel og korte ned rettsmøtene, selv om her gir tvisteloven oss en del redskaper.

2) Hva irriterer deg mest med jussen i ditt daglige virke som dommer?
Jeg liker juss veldig godt og kan ikke komme på noe som irriterer meg.

3) Hvilken del av jobben gleder du deg mest til?
Som sorenskriver i en ny og sammenslått domstol jobber jeg fullt og helt med utvikling av organisasjonen og tilrettelegging for at sakene skal gli best mulig gjennom domstolen, noe som innebærer at de skal ha høy kvalitet, være forståelig for publikum og det skal fortas en forsvarlig kontradiktorisk behandling. Arbeidet med kompetanseutvikling og gode rutiner/systemer med motiverte medarbeidere er det som gleder meg mest.

4) Overbevis oss om at akkurat ditt spesialfelt er noe andre studenter bør tre inn i.
Jeg har egentlig ikke noe spesialfelt lengre, men jeg liker å arbeide med kontraktsrettslige problemstillinger og rettsforhold knyttet til fast eiendom. Da jeg var student skrev jeg særavhandling om frarådningsplikt ved inngåelse av kredittavtaler. Det var før en slik plikt ble lovfestet. Dette gav en unik innsikt i kontraktsrettens mange problemstillinger. Jeg vi anbefale alle studenter til å sette seg grundig inn i kontraktsrett. Det får dere brukt for i nesten alle livets forhold.