Det skal velges nye studentrepresentanter til fakultetsstyret!

5. mai, 2021

Tekst: Daniel Lyngseth Fenstad, Emilie Sogn Falch og Jonas Nikolaisen

Fristen for å sende inn forslag på kandidater til fakultetsstyret nærmer seg. Vi håper dere har sett nytten av at studentene er representert i styret, og at så mange som mulig vil stille som kandidat! Det er ikke mangel på engasjement blant studentene på fakultetet, og ved å sitte i fakultetsstyret får du muligheten til å påvirke beslutninger på det øverste nivået ved fakultetet.

Hva innebærer det å være en studentrepresentant?

På fakultetet kan du engasjere deg i studentpolitiske saker gjennom JSU eller i fakultetsstyret som studentrepresentant. Det er ingen direkte kobling mellom JSU og studentrepresentantene, og du sitter i styret som enkeltstudent og representant for de som velger deg. Du velges av studentene, for å fremme deres synspunkt og stemme. Det er likevel nyttig å samarbeide med de andre studentorganene og ha direkte kontakt med fakultetets meningsbærere!

I neste valgperiode skal fakultetsstyret vedta strategier og planer for det nye dekanatets valgperiode. Det innebærer at  de nye studentrepresentanter får en unik mulighet til å påvirke retningen de neste årene. I tillegg skal studieordningen for femte studieår vedtas, hvor viktige spørsmål er hvor stor fleksibilitet og valgfrihet mastergradsstudentene skal ha.

Som studentrepresentant i fakultetsstyret er du en del av et kollegialt organ, hvor beslutninger treffes i fellesskap - og helst med så bredt flertall som mulig. Det betyr at du neppe vil kunne forandre verden, men enhver studentvennlig røst bidrar til å gjøre tilværelsen litt bedre for oss studenter. Det bør være perspektivet, i alle fall hjelper det å tenke på det når Jodel-stormene står på som verst.

Hva har vi brukt vårt representantskap til?

●      Foreslått og fått gjennomslag for to-sensorordning som prøveprosjekt for Obligasjonsrett høsten 2021

●      Engasjert oss i studentenes psykososiale utfordringer, og bidratt til å utvikle tiltak for studentenes psykiske helse

●      Deltatt i debatten om endring av gradsforskriften som tydelige forsvarere for dagens ordning

●      Påpekt viktigheten av mer praksis i utdanningen i enhver sammenheng hvor det har vært aktuelt

●       Tatt til orde for leie av eksterne lokaler til bruk som lesesalplasser

●      Tatt direkte kontakt med fakultetsledelsen ved spørsmål fremmet av medstudenter

●      Gitt råd til dekanatet i spørsmål om eksamensgjennomføring under koronasituasjonen

●      Lært om driften av fakultetet og styrearbeid

●      Fått oversikt over aktuelle saker og prosesser for beslutninger ved fakultetet

●      Forsøkt å formidle viktigheten av studentrepresentantrollen til studentene

●      Blitt kjent med hverandre og andre sentrale personer på fakultetet!

Forslag på kandidater skal sendes inn til Øystein Iversen - leder@jurfa.uib.no - innen 7.mai klokken 12.00. Les om reglene for forslagsstilling her: https://www.uib.no/jur/142831/valg-av-dekanat-og-styre-ved-det-juridiske-fakultet-2021-2025

Håper du utnytter muligheten og stiller til valg!