Etikkens rolle i advokatyrket

24. mai, 2024

Av Advokatforeningen v/ Jenny Møller Sandborg

 

Etikk er en sentral del av jussen generelt, og advokatyrket spesielt. Etikken gir retningslinjer om hvordan man skal - eller eventuelt ikke skal - opptre. Som advokatenes interesse- og profesjonsorganisasjon har Advokatforeningen hatt en sentral rolle i både utformingen, etterlevelsen og håndhevelsen av de advokatetiske reglene. I dag tillegger domstolloven Advokatforeningen å utarbeide Regler for god advokatskikk. Reglene gjelder for alle advokatfullmektiger og advokater, og ved brudd kan advokater ilegges en disiplinærreaksjon fra Disiplinærnemnden.  

Tillit er en sentral del av begrunnelsen for at etikken spiller en viktig rolle i advokatyrket. I en klientrelasjon er tillit blant annet avgjørende for at klienten deler all relevant og nødvendig informasjon om saken, uavhengig av om den er uheldig eller pinlig for klienten. Dette er igjen avgjørende for at advokaten – eller advokatfullmektigen kan utføre sin oppgave som klientens rådgiver og ivareta klientens interesser. Dette gjør seg like gjeldende i straffesaker som i sivile saker.  

For advokater oppstiller Regler for god advokatskikk derfor flere plikter overfor klienten. Noen bestemmelser regulerer mer selvsagte forhold enn andre. De fleste vil være enig i at det er uetisk å overføre penger fra en klientkonto til en privat konto, uavhengig av om pengene går til et veldedig formål eller en ferietur til Spania. Andre bestemmelser legger opp til en mer konkret vurdering. Er det uetisk å bruke to uker på å svare klienten på et enkelt spørsmål om saksgangen? Stiller det seg annerledes om klienten sender spørsmålet midt i fellesferien? Hva om e-posten havnet i advokatens e-postmappe for søppelpost?  

Videre er advokater avhengige av allmennhetens tillit, og ettersom advokater har en sentral rolle i rettspleien, vil tilliten til advokater smitte over på rettssystemet som sådant. Tillit til rettssystemet er igjen helt avgjørende i en rettsstat. Formålet med Regler for god advokatskikk punkt 1.3 om å opptre «saklig og korrekt» og «unngå opptreden som er egnet til å skade standens og yrkets anseelse» er nettopp å ivareta denne tilliten. I disiplinærpraksis har Disiplinærnemnden konkludert med brudd på bestemmelsen der man går for langt i karakteristikken eller omtalen av motparten. I en nylig avsagt beslutning konkluderte nemnden med at advokatens uttalelse om at motparten i et arveoppgjør ville «drikke opp alle pengene uansett» var i strid med god advokatskikk. Det ble uttalt at advokaten har vide grenser for sin opptreden og sine uttalelser, men at forutsetningen må være at det er nødvendig for å ivareta klientens interesser.   

Reglene regulerer også forhold knyttet til advokatens opptreden overfor domstolen og andre konfliktløsende organer, samt mellom kollegaer. 

De advokatetiske reglene regulerer utøvelsen av advokatvirksomheten, men er også en hjelp og en trygghet i møte med klienter, eller andre, som ønsker at oppdraget skal utføres på en uforsvarlig eller kritikkverdig måte. I disse tilfellene kan en lene seg på de advokatetiske reglene, og vise til at brudd på disse vil medføre disiplinære reaksjoner, eller i verste fall tap av advokatbevilling.  

Dersom du søker deg til en jobb som advokatfullmektig etter endt studie, vil du være underlagt Regler for god advokatskikk. Jeg vil anbefale deg å sette deg godt inn i regelverket. Et godt utgangspunkt her er Advokatforeningens kommentarer til Regler for god advokatskikk, som du finner på Advokatforeningens hjemmeside. Her finner du utfyllende kommentarer til alle bestemmelsene og henvisning til oppdatert disiplinærpraksis.  

Advokatforeningen ønsker deg lykke til med ditt yrkesvalg, og håper at du sikter deg inn mot en spennende og utviklende karriere som advokat.