Tilsvar til David Marinius Frivolds debattinnlegg i Injuria

1. desember, 2017

Det juridiske fakultet er gjort kjent med et debattinnlegg fra David Marinius Frivold publisert på injuria.no 29. november 2017. På bakgrunn av dette leserinnlegget har fakultetet gjort en ny vurdering av fordeler og ulemper ved å justere på opprinnelige planer, og kommet frem til at vi vil åpne for at studenter kan trekke søknaden sin i løpet av perioden for søknadsbehandling dersom fakultetets søknad om midler fra Senter for internasjonalisering (SIU) ikke blir innvilget. Studenter på 3. studieår ble orientert om endringen 30.11.17.

I leserinnlegget fremsettes det imidlertid et par upresise påstander om emnet JUS134-Kina som fakultetet ønsker å kommentere.

 «Forbeholdt Dragefjellets mest ressurssterke»

Vi er helt enig med Frivold i at det er forferdelig synd at ekstrakostnadene ved emnet JUS134-Kina kan gjøre at det er studenter som ikke har mulighet til å søke om å delta på emnet. Fakultetet har derfor siden starten arbeidet for å sikre at emnet er tilgjengelig for alle studenter, ikke bare «de studenter (som har foreldre) med god råd».

Emnet er derfor designet slik at det utløser rett til ekstra støtte fra Lånekassen. I Norge er Lånekassen det viktigste virkemiddelet for å sikre lik rett til utdanning. Deltagelse på emnet kvalifiserer for ekstra støtte fra Lånekassen til å dekke reisekostnader og skolepenger, og med dette har fakultetet gjort det som normalt forventes for å sikre lik rett til utdanning. Til å leve og bo får man likevel kun ordinær støtte fra Lånekassen.

Fakultetet innser likevel at et slikt korttidsopphold i praksis vil gi studentene doble boligutgifter den måneden de skal være i Beijing. Studenter kan ikke forventes å si opp hybelen sin i Bergen før de drar til Beijing, og den ordinære støtten fra Lånekassen for den aktuelle måneden vil dermed dels måtte brukes til å dekke husleien hjemme i Bergen.

De to første årene emnet ble gjennomført sikret fakultetet at studentene på JUS134-Kina fikk økonomisk støtte fra andre finansieringskilder i tillegg til Lånekassen. Av ulike årsaker kan ikke tidligere års finansieringskilder videreføre støtten i 2018. Umiddelbart etter at dette ble klart, begynte fakultetet å se etter andre muligheter for å skaffe midler til å støtte studentene. Løsningen ble å søke om UTFORSK-midler fra Senter for internasjonalisering for utdanning (SIU). Dersom denne søknaden innvilges, vil fakultetet kunne gi 6000 kroner til hver av studentene som får plass på JUS134-Kina som et tilskudd til å dekke bokostnader under oppholdet i Beijing. 

Søknaden ble levert til søknadsfristen i september, og svar fra SIU skulle opprinnelig foreligge i november. Søknadsfrist for deltakelse på emnet, og fakultetets tidsplan for behandling av søknader og utsending av svar på søknad ble tilpasset slik at utfallet av fakultetets søknad om støtte fra SIU skulle være kjent før søknadsfristen for deltakelse på JUS134-Kina.

Tidligere denne uken ble det kjent at SIUs behandling av søknadene er forsinket, og at svar ikke kan ventes før i uke 51 (18-22 desember). Da dette ble kjent, gjorde fakultetet en avveining av fordeler og ulemper ved å opprettholde fastlagt tidsplan og regelen om at studenter som får tildelt plass som klar hovedregel ikke kan trekke seg.

Ettersom språkkurset som tilbys til studentene som skal ta JUS134-Kina starter opp kort tid etter nyttår, og professor Tom Wilson kommer for å møte studentene som blir tildelt plass, er det ikke mulig å skyve på søknadsfristen for å delta på JUS134-Kina til etter at utfallet av SIU-søknaden er klart.

Regelen om at studenter ikke kan trekke seg er satt fordi opptaket og forberedelsene til JUS134-Kina er administrativt krevende. Det er få plasser og mange søkere, og vi skal ikke komme langt i prosessen før det ikke lenger er mulig å supplere gruppen med nye studenter dersom noen trekker seg. I tillegg kommer at studenter som trekker seg senere i prosessen, vil ha «stjålet» en unik utvekslingsmulighet fra sine medstudenter. 

Etter en ny vurdering har fakultetet likevel kommet til at det vil være mulig å umiddelbart trekke søknaden sin dersom det viser seg at støtten fra SIU ikke blir innvilget. Søknadsfristen er også utsatt fra torsdag 30. november kl 23:59 til mandag 4. desember kl 23:59 for at potensielle ekstra søkere skal rekke å gjøre seg kjent med melding på Mitt UiB og søke om å delta på JUS134-Kina.

Søknadsbehandling og loddtrekning av plasser vil skje etter opprinnelig oppsatt tidsplan.

 

«Innført nye karakterkrav»

Videre skriver Frivold at det er innført nye karakterkrav for å delta på emnet JUS134-Kina i år. Dette er ikke riktig. Det har helt siden emnet ble etablert og gjennomført første gang våren 2016 vært krav om at man må ha C i snitt for å kunne søke. I Studieutvalgets sak 84/17-3 fra møte 29. november 2017 kan man lese om bakgrunnen for dette karakterkravet.

I emnebeskrivelsen for JUS134-Kina fremgår hvordan plasser tildeles. Dette går i korthet ut på at 5 plasser blir tildelt søkerne med best karaktersnitt, inntil 5 plasser blir tildelt søkere som kan dokumentere tidligere erfaring fra Kina eller en særlig interesse for Kina og kinesisk rett, og de resterende plassene blir tildelt etter loddtrekning blant søkerne.

Det eneste som er nytt i år, er at fem av plassene blir tildelt søkerne med best karaktersnitt. Dette rokker ikke ved inngangskravet om C i snitt.  

Årsaken til at fakultetet har justert tildelingskriteriene slik at fem av plassene tildeles på bakgrunn av karaktersnitt skyldes i hovedsak at fakultetet har innsett betydningen av at gruppen av studenter som skal reise til Beijing er sammensatt på en slik måte at vi sikrer at det alltid vil være noen faglig sterke studenter i gruppen. Studentene som drar til Beijing er i større grad enn medstudentene hjemme overlatt til seg selv når det gjelder å tilegne seg kunnskapen knyttet til norsk rettskultur. Når vi sikrer at gruppen har noen «faglig sterke spydspisser», bidrar det til å løfte gruppen som helhet, og det er viktig for at alle studentene skal lykkes faglig.

 

Vennlig hilsen

kursansvarlig for JUS134-Kina professor Søren Koch, primus motor for innføringen av JUS134-Kina førsteamanuensis Bjørnar Borvik, og fakultetets administrative internasjonaliseringsteam ved Eli Tjerandsen og Ingrid Tøsdal