JSU om ordgrensen

23. mars, 2018

Skrevet av Ingrid Helene Nedretvedt Nesse
Illustrasjon: Emilie Mellbye Rytter  

JSU har høstet blandede tilbakemeldinger etter vedtakelsen av ordgrense på eksamen i Kontraktsrett I og Forvaltningsrett II. Da Injuria kontaktet Sausan Hussein, leder i JSU Bergen, redegjorde Hussein for prosessen frem mot vedtakelsen, og nettopp hvorfor JSU stemte for forslaget med ordgrense på eksamen. 

 
Foto: JSU Bergen


Det var JSUs langsiktige målsetning om mer varierte eksamensformer av hensyn til studentene som fikk ballen til å rulle i første omgang.
-Når et stort flertall av eksamener vi har er fire timers skoleeksamen, belønner dette gjerne en bestemt type student, mens mange andre føler at de gang på gang ikke får vist frem kunnskapene sine. Forskjellige studenter kan gjøre det bra på ulike typer eksamener - og alle bør få en mulighet til å vise seg frem i løpet av de fem årene på Dragefjellet.

Opprinnelig var det økonomiske hensyn som resulterte i at eksamen ble kortet ned fra seks til fire timer.
-Fakultetet har nylig sett at det likevel ikke knytter seg særlige merkostnader til det å gå over til seks timers skoleeksamen i enkelte fag. Å gå over til denne prøvingsformen i enkelte fag blir dermed en mulighet for litt mer varierte eksamensformer, som er høyst oppnåelig å få til.

JSU var først positive da kursansvarlige i K1 og F2 søkte om å utvide eksamen fra fire til seks timer i emnene.
-Forslaget om seks timers skoleeksamen i K1 kom først. Her hadde kursansvarlig imidlertid foreslått en ordgrense på 3500 ord, basert på en undersøkelse av gjennomsnittsbesvarelsene som lå på 3065 ord.

Det var særlig hensyn til omfanget av besvarelser og et presist språk som begrunnet de kursansvarliges ønske.
-Forslaget om ordgrense var først og fremst begrunnet med hensynet til å sørge for at studentene ikke skrev lengre oppgaver som følge av utvidelsen av eksamenstiden. Dette er ettersom fakultetet da kunne måtte betale sensorene mer. I tillegg var det et pedagogisk ønske om å oppfordre studentene til å formulere, drøfte og ta stilling til rettslige spørsmål på en poengtert og presis måte.

Derimot så JSU kritisk på forslaget om ordgrensen.
-JSU påpekte at det mulige stresset som kunne komme av å måtte forholde seg til en ordgrense på så knapp tid, potensielt sett kan uthule verdien av to timer ekstra for enkelte studenter. Vi foreslo derfor å innføre seks timers skoleeksamen uten ordgrense, slik vi også gjorde senere for F2, men ble nedstemt i Studieutvalget.

Dermed sto JSU ovenfor et valg om seks timer skoleeksamen med ordgrense, mot å bevare den gamle ordningen med fire timer.
-JSU-representantene i Studieutvalget var fullt klar over at spørsmålet var kontroversielt i studentmassen. På den ene siden er det veldig mange som er misfornøyde med den store mengden fire timers eksamen, som mange opplever som en stressende skrivekonkurranse. På den andre siden er det klart at å forholde seg til en ordgrense på eksamen er noe helt nytt, som flere kan oppleve som stressende. Derfor ble også forslaget diskutert grundig i Studieutvalget, hvor vi tok sterkt til orde mot ordgrensen i seg selv.

Utfallet ble at JSU stemte for forslaget om seks timer skoleeksamen med ordgrense i K1 og F2. Det var særlig behovet for mer varierte prøvingsformer på studiet som ble tillagt avgjørende vekt.
-Undersøkelser vi har gjennomført viser at flertallet av studentene mener at seks timers skoleeksamen er bedre egnet til å få vist frem kunnskaper. Den største motstanden studentene har mot seks timers skoleeksamen, knytter seg nettopp til en frykt for at oppgavens omfang skal utvides.

JSU forsikret seg derfor om at vedtaket pålegger eksamensforfatter et tungt ansvar for å forhindre at eksamensoppgavene skal bli for omfattende.
-Gjennom å innføre en ordgrense for oppgaven, må også den som utformer oppgaven sørge for at oppgaven er mulig å besvare til beste karakter godt innenfor denne ordgrensen. Forholdet mellom tid og oppgaveomfang er noe studentene ofte er misfornøyd med. Vedtaket kan dermed bidra til å sørge for at oppgavens omfang ikke utvides, og at studentene faktisk får mer tid til refleksjon på eksamensdagen.

Det ble altså ikke lengre eksamenstid uten å gå med på kompromisset om ordgrense. JSU tok derimot til orde for å utvide den foreslåtte ordgrensen i fagene.
-Vi fikk til slutt gjennomslag for en økning til henholdsvis 3750 ord i K1 og 4000 ord i F2.

Tilbakemeldingene på vedtaket har vært mange og varierte.
-Vi har i ettertid fått både positive og negative tilbakemeldinger på utfallet av disse sakene. De positive tilbakemeldingene har vært fra de mange studentene som gang på gang føler at de ikke får vist frem kunnskapene sine på fire timers skoleeksamen. Vi opplever at de negative tilbakemeldingene har vært særlig negativt ladet, og har knyttet seg nettopp til frykten for et ytterligere stressmoment på eksamen.

JSU understreker derimot at de mulige negative utfallene av ordgrensen har blitt tatt ytterst på alvor.
-Vi har forsøkt å forhindre innføring av ordgrense, i tillegg til å utvide den for å minske det mulige stressmomentet. Når vi stemte for forslaget, skyldtes dette et ønske om å bidra til at alle her på Dragefjellet får en sjanse til å vise seg frem i løpet av studiet, også de som aldri føler at de “får det til” på fire timers skoleeksamen.

Det er allikevel gjerne de svakere studentene som kan bli bekymret av vedtaket om ordgrense. JSU har imidlertid en klar hensikt med flere varierte eksamensformer.
-Studenter er flinke på ulike måter, og kan prestere ulikt gjennom ulike prøvingsformer. Ulike eksamensformer kan bidra til at alle studenter får vist frem kunnskaper og ferdigheter gjennom studiet, og at vitnemålet ikke ensidig viser en students evne til å gjengi kunnskap i fire stressende timer.

Ettersom studentene får vist kunnskap på ulike måter, vil ordgrensen på eksamen oppleves varierende.
-Studenter som sliter med tidspress på fire timers eksamen, men som sjeldent skriver mer enn 3500 ord, vil kunne oppleve den nye vurderingsformen som en god mulighet til å få vist frem det de faktisk kan. Andre, som vanligvis skriver særlig lange besvarelser, vil kunne oppleve ordgrensen som et stressende moment på eksamensdagen, men vil til gjengjeld få to ekstra timer til å formulere seg mer presist, og til å vurdere hva som er mest relevant for oppgaven. Studenter som er særlig flinke på fire timers eksamen, vil også kunne oppleve at de ikke får samme uttelling for evnen til å gjengi kunnskap og å bruke innprentede oppgaveoppsett som tidligere.

JSU mener derimot at dette er selve styrken ved å variere eksamensformene.
-Man tester flere ulike egenskaper man trenger som fremtidig jurist.

Et sentralt vurderingsmoment for vedtaket er hvorvidt ordgrensen kan medføre et større eksamenspress.
-Det er helt klart at dette nye aspektet i eksamenssituasjonen kan oppleves stressende for flere studenter. Dette er også årsaken til at vi la ned mye energi og krefter i å overbevise Studieutvalget om at ordgrense ikke var en optimal løsning, og senere for å utvide ordgrensen.

Gjennom undersøkelser og samtaler med studentene har imidlertid JSU fått inntrykket av at studentene foretrekker forskjellige eksamensvarianter.
-For eksempel har en del studenter fortalt at de får en bedre opplevelse og bedre karakterer når de har seks timers eksamen, mens andre studenter har rapportert om det motsatte. Slik vi ser det er det rettferdig om flere ulike typer studenter får muligheten til å vise seg frem på eksamensdagen.

JSU er klar på at det kan være uheldig dersom det bare er én eksamensvariant som utgjør vurderingsformen gjennom studieløpet.
-Dette kan potensielt føre til at “the winner takes it all”, og at enkelte studenter aldri føler at de får vist frem det de kan på eksamensdagen.

JSU uttrykker videre at de jobber kontinuerlig for større variasjon i vurderingene av studentene.
-I Trømsø har de for eksempel muntlig eksamen, hjemmeeksamen og skoleeksamen, samt en praksisperiode. Det er ikke særlig uenighet på fakultetet om at dette også burde blitt gjennomført i Bergen dersom det var økonomisk og praktisk mulig med tanke på våre størrelser på kullene. Så langt slike løsninger er realistiske er likevel dette noe JSU jobber kontinuerlig for.

JSU ønsker tilbakemeldinger fra studentene fremover velkommen, men med noen forbehold.
-I Studieutvalget, der JSU sitter med to representanter, opplever vi at studentenes synspunkter blir tatt på alvor. Kommunikasjonen med studentene er derfor viktig. Vi ber likevel om forståelse for at hverken våre kort- eller langsiktige målsetninger kan basere seg på anonym sjikane.

Avslutningsvis, har JSU en siste oppfordring til studentene.
-Vi oppfordrer alle studenter på det sterkeste til å møte opp på våre vaffelfredager og allmøter, svare på våre undersøkelser, eller å ta kontakt på mail, Facebook eller Instagram, og si sin mening om hvordan studiehverdagen her på Dragefjellet kan utformes på best mulig måte. Ved å benytte seg av disse kanalene har man som student stor makt over JSUs avgjørelser!