Skal du være trainee hos et advokatfirma i løpet av 2019?

6. desember, 2018

Skrevet av Hege Moljord, juridisk rådgiver i Advokatforeningen
Bilde: Advokatforeningen

Manglende tilbud og krav til praktisk yrkesutøvelse på jusstudiet fører til at stadig flere studenter velger å skaffe seg praktisk arbeidserfaring på egenhånd i løpet av studietiden. For mange studenter innebærer det traineeopphold hos et advokatfirma – eller flere. 

For studenter gir et traineeopphold en unik mulighet til å oppleve advokathverdagen fra innsiden. Ved å bistå advokatene i pågående saker får man en praktisk tilnærming til teorien man har vært igjennom på skolebenken. Ikke minst får studentene en anledning til å knytte kontakter som kan vise seg å være verdifullt når tiden er inne for å søke jobb. Advokatfirmaene på sin side er stadig på utkikk etter de rette kandidatene og gjennom traineeopphold får de innsikt i hvordan studentene takler en hektisk arbeidshverdag, samt hva studentene vektlegger ved valg av arbeidsgiver.  

Selv ved slike midlertidige engasjementer er det imidlertid viktig å være bevisst på at det påhviler begge parter et utstrakt ansvar. Særlig der studenten er innom flere advokatfirmaer i en kortere eller lengre periode kan det oppstå problemstillinger knyttet til taushets- og fortrolighetsplikten. 

Alle norske advokater er underlagt Regler for god advokatskikk, jf. Advokatforskriften kapittel 12. Reglenes formål er å sikre at advokatvirksomhet utføres i tråd med de etiske prinsipper som danner grunnlag for advokatenes virke. Regler for god advokatskikk punkt 2.3.3 fastsetter at:

«Advokaten skal kreve at fullmektiger, personale og enhver annen person som han engasjerer i forbindelse med advokatvirksomheten, overholder den samme taushets- og fortrolighetsplikt [som påligger advokaten]». 

Med andre ord, studenter som engasjeres av et advokatfirma er langt på vei underlagt tilsvarende taushetsplikt som advokatene de bistår og det er advokatenes ansvar å påse at plikten overholdes. 

For å sikre at reglene ivaretas på en betryggende måte har Advokatforeningen utarbeidet retningslinjer for studenter som arbeider i advokatfirma. I retningslinjene er det særlig fire forhold som fremheves: 

For det første må advokatfirmaet sørge for at studenten, før vedkommende begynner å arbeide i firmaet, blir gjort behørig kjent med regelverket som danner grunnlaget for advokaters taushetsplikt og gitt opplæring i hva reglene konkret innebærer. Det er anbefalt at studenten får en bestemt kontaktperson i firmaet. 

For det andre må advokatfirmaet, så lenge engasjementet pågår, sørge for at studenten kun får tilgang til informasjon som er nødvendig for arbeid i de saker vedkommende er involvert i. Studenten skal gjøres oppmerksom på at informasjonen ikke ubetinget skal tilflyte andre ansatte i advokatfirmaet. Der saken er gjenstand for offentlig oppmerksomhet skal studenten særskilt gjøres klar over at dette ikke innebærer at saken og klienten kan omtales eksternt. 

For det tredje må advokatfirmaet gjøre studenten kjent med reglene som gjelder ved interessekonflikter. Det vil si begrensningene i adgangen til å representere to eller flere klienter med motstridende interesser. Problemstillingen gjør seg særlig gjeldende der studenten tidligere eller i fremtiden engasjeres av andre advokatfirmaer. Studenten må i denne forbindelse få opplyst at det representerer brudd på taushetsplikten dersom vedkommende røper opplysninger som er kommet til kunnskap gjennom arbeid med andre klienter hos andre advokatfirmaer. 

Avslutningsvis må firmaet, før studenten avslutter sitt engasjement i firmaet, holde en avslutningssamtale med studenten. I denne samtalen er det viktig å understreke at taushetsplikten er ubegrenset i tid og gjelder alle saker studenten direkte har vært involvert i, men også alt man har sett og hørt i tiden man har arbeidet i det aktuelle firmaet. Studenten bør videre orienteres om hvilke saker det ikke er anledning til å arbeide med hos andre advokatfirmaer i fremtiden og instrueres i hva man skal si dersom problemstillingen skulle oppstå.  

«Retningslinjer for studenter som arbeider i advokatfirma» finnes på våre nettsider sammen med forslag til arbeidsavtale og taushets- og fortrolighetserklæring - www.advokatforeningen.no.