Næringslivet og menneskerettigheter

14. februar, 2020

Tekst: Laxshitha Arumugadas, Sara Brede Mosand  og Ingrid Skahjem

Nytt forslag om etikkinformasjonslov

Bakgrunnen for lovforslaget
Etter en rekke avsløringer om menneskerettighetsbrudd begått av ulike virksomheter, har det blitt snakk om å innføre en norsk lov om aktsomhet i næringslivet. I Norge har det blant annet blitt rapportert om tvangsarbeid på et bilvaskeri i Oslo, på en indisk restaurant i Stavanger og på et gartneri i Buskerud, for å nevne noe1. Det har skapt økt bevissthet rundt næringslivets menneskerettighetsansvar. 

Bakgrunnen for at mange mener det er behov for en lovregulering av næringslivets forpliktelser på dette området, er at den eksisterende lovgivningen er spredt og uoversiktlig. De nevnte avsløringene viser også at vi ikke har et fungerende system til å holde næringslivet ansvarlig. Problemet er at menneskerettighetsbrudd ofte holdes skjult, ved at de skjer som ledd i en lengre leverandørkjede. Manglende sanksjonsmuligheter gjør det også mulig for næringslivet å komme unna med menneskerettighetsbrudd og fortsette på samme vis2.

Et samfunnsproblem som har fått særlig mye oppmerksomhet i denne forbindelse er moderne slaveri. Ifølge Rafto- stiftelsen er moderne slaveri en paraplybetegnelse for ulike situasjoner hvor mennesker blir utnyttet til å arbeide under dårlige forhold, uten at de er frie til å forlate situasjonen3.

Som følge av dette har en rekke menneskerettighetsorganisasjoner og næringsaktører presset på for en lov mot moderne slaveri. Forbrukere og investorer har på sin side uttalt at de ønsker å vite om bedrifter opptrer rimelig eller ikke, for å kunne handle etisk4. Det har resultert i et lovforslag fra Etikkinformasjonsutvalget om virksomheters forhold til grunnleggende menneskerettigheter og anstendig næringsliv. Foreløpig er loven om etikkinformasjon til komitébehandling og det antas at den vil være klar våren 2021.

Lovforslaget
Ifølge Etikkinformasjonsutvalget er formålet med loven å fremme et næringsliv der arbeiderne i globale leverandørkjeder har anstendige arbeidsforhold og ikke blir utsatt for menneskerettighetskrenkelser. For å oppnå dette oppstiller lovforslaget tre plikter: en kunnskapsplikt, en plikt til å foreta aktsomhetsvurderinger og en informasjonsplikt5.

 

Informasjonsplikten skal gjøre det mulig for forbrukere å ta et bevisst kjøpsvalg. Lovforslaget foreslår at Forbrukertilsynet skal fungere som et håndhevingsorgan, som vil ha muligheten til å gi dagbøter til virksomheter som bryter informasjonsplikten. Dette sanksjonsmiddelet er imidlertid begrenset til brudd på informasjonsplikten, og Forbrukertilsynet vil ikke ha sanksjonsmuligheter for mangelfulle aktsomhetsvurderinger eller brudd på kunnskapsplikten6.

Konsekvenser og utfordringer 
Fordelen med pliktene tilknyttet kunnskap, aktsomhet og informasjon er at bedriftene lettere vil kunne henge med på den internasjonale utviklingen for næringslivets ansvar, i tillegg til at det fører med seg større sikkerhet for investorer7.

Det er derimot to større utfordringer som dagens lovutkast vil kunne møte på:

1. For det første foreslår lovutkastet kun et tilsynsorgan og sanksjonsmuligheter for brudd på informasjonsplikten. Dermed vil ikke de bedriftene som leverer produkter eller tjenester til forbrukere, være underlagt et tilsynsorgan eller sanksjonsmuligheter ved brudd på kunnskapsplikten og plikten til å foreta aktsomhetsvurderinger.

2. Lovutkastet pålegger heller ikke bedriftene til en aktiv samhandling med leverandørene. Dette kan medføre at leverandørene ender opp med å måtte sikre etterlevelse av menneskerettighetene på egen hånd. Undersøkelser av den britiske rapporteringsplikten etter seksjon 54, som har store likhetstrekk med den norske informasjonsplikten, viser at når dette ansvaret i mer eller mindre grad dumpes ned på leverandørene, kan det medføre usikre arbeidsforhold. Det er dokumentert tilfeller der leverandøren er usikker på om arbeidstakeren jobber som prostituert, og i stedet for å undersøke dette og av frykt for å miste kontrakten med kjøper av produktet, så ble arbeidstakeren sagt opp uten videre. For å unngå at leverandørene foretar slike valg som kan medføre en usikker arbeidshverdag for arbeidstakerne, kan det være en løsning at bedriftene også pålegges en større plikt til å samhandle med bedriftene lenger ned i leverandørkjeden8.

Innføringen  av en etikkinformasjonslov som stiller krav til kunnskap, informasjon og aktsomhet vil være et viktig steg for å sikre menneskerettighetene i næringslivet. Utfordringene står likevel for tur. Siden bedriftene ikke pålegges å samarbeide med underleverandørene og Forbrukertilsynet har begrenset med sanksjonsmidler, legges mye av ansvaret på forbrukeren. Lovforslagets suksess avhenger dermed av hvorvidt næringslivet føler seg forpliktet til å sikre menneskerettighetene i leverandørkjeden, og om vi som forbrukere vil kreve og benytte informasjonen de pålegges å gi.

Dersom du ønsker å lære med om dette temaet kan du ta turen innom studiesirkelen som avholdes i løpet av vårsemesteret. Følg med på ICJs Facebook-side «ICJ-studentnettverk Bergen».

 

 

1. Rafto- stiftelsen: «Kampanje for en moderne slaverilov i Norge», rapporten «En ny moderne slaverilov», https://www.rafto.no/no/nyheter/campaigning-for-a-norwegian-modern-slavery-law, s. 6-9

2. Amnesty International: «En menneskerettighetslov for næringslivet- hvilken forskjell vil det gjøre?», Notat til Amnesty fra Advokatfirmaet Hjort: «Næringslivets menneskerettighetsansvar», publisert 15.08.2019, https://amnesty.no/en-menneskerettighetslov-naeringslivet-hvilken-forskjell-vil-det-gjore, s. 1

3. Rafto- stiftelsen: «Kampanje for en moderne slaverilov i Norge», rapporten «En ny moderne slaverilov», https://www.rafto.no/no/nyheter/campaigning-for-a-norwegian-modern-slavery-law, s. 2

4. Amnesty International: «JEG VIL HANDLE ETISK!», publisert 12. september 2019, https://amnesty.no/aksjon/jeg-vil-handle-etisk

5. Utredning fra etikkinformasjonsutvalget: «Åpenhet om leverandørkjeder» fra 28. november 2019, s. 69

6. Etikkinformasjonsutvalget «Forslag til lov om virksomheters åpenhet om leverandørkjeder, kunnskapsplikt og aktsomhetsvurderinger». https://nettsteder.regjeringen.no/etikkinformasjonsutvalget/2019/11/29/forslag-til-lov-om-virksomheters-apenhet-om-leverandorkjeder-kunnskapsplikt-og-aktsomhetsvurderinger/

7. Utredning fra etikkinformasjonsutvalget: «Åpenhet om leverandørkjeder» fra 28. november 2019, s. 51

8.  Utredning fra etikkinformasjonsutvalget: «Åpenhet om leverandørkjeder» fra 28. november 2019, s. 69

9. The Conversation: ” Modern Slavery Act is having unintended consequences for women’s freedom in Sri Lanka” av Sandya Hewamanne, publisert 11.07.2019, https://theconversation.com/modern-slavery-act-is-having-unintended-consequences-for-womens-freedom-in-sri-lanka-112258