JSU om studiereformen

11. februar, 2018

Hva mener JSU om studiereformen?
Skrevet av Torgeir Holmøy

 

JSU er her representert ved Sausan Hussein og Benedicte Røvik

 

Mange av de sakene som angår studentens studiehverdag, som f.eks. hva slags type eksamener vi har, eksamenslengde, sensur og utveksling, fattes av et par organer/utvalg på fakultetet. Allikevel er det ikke alle på studiet som har så mye kjennskap til hva studieutvalget (SU), fakultetsstyret, JSU og andre utvalg/organer på jussen driver med.

 

Kan dere fortelle kort om de viktigste organene/styrene ved fakultetet, og hvilken betydning de har for studentens studiehverdag?
Juridisk Studentutvalg i Bergen (JSU) er det student- og fagpolitiske organet ved Det juridiske fakultet. JSU arbeider for å fremme studentenes syn i alle saker som angår undervisning, studiesituasjon og drift ved fakultet. Vi er representert i SU og FU og har ukentlige møter med visedekan for undervisning og studentene som sitter i fakultetsstyret.

 

Studieutvalget (SU) er delegert ansvaret for studietilbudet. SU ledes av visedekan for undervisning, Halvard Haukeland Fredriksen, og består av faste vitenskapelige ansatte, en stipendiat, en teknisk/administrativ ansatt og to studentrepresentanter fra JSU. Her tas alle saker som angår fakultetets utdanningstilbud opp, og JSU er studentenes talerør i disse sakene. Vedtakene som fattes og sakene som tas opp i SU er det som påvirker studentene i størst grad, og det er organet hvor JSU har størst mulighet for å få gjennomslag for studentenes syn.

 

Forskningsutvalget (FU) har ansvaret for organiseringen av den totale forskningsaktiviteten ved fakultetet. De har ansvar for å konkretisere, samt gjennomføre fakultetets overordnede forskningsstrategi og forskningspolitikk i tråd med vedtak fattet av Universitetsstyret. Styresammensetningen er lik SU, slik at JSU også har to representanter her.

 

Det øverste organet på fakultetet er fakultetsstyret. Det ledes av dekan Karl Harald Søvig, og består av faste vitenskapelige ansatte, stipendiater, teknisk/administrativt ansatte og tre studenter. Styret møtes omtrent syv ganger i året, og på disse møtene behandles saker som omhandler økonomi, nye ansettelser, opprettelse av nye fag og andre ting som angår fakultetets drift, forskningsaktivitet og utdanningstilbud. For tiden diskuteres studiereformen og fakultetsstyret har siste ordet i denne prosessen.

 

Kan dere fortelle litt om hvordan prosessen mot en eventuell reform vil se ut?
Til nå har ledelsen, bestående av dekan Karl Harald Søvig, prodekan for forskning, Anne Marie Frøseth, og visedekan for undervisning, lagt frem et diskusjonsnotat. Notatet har så vært gjenstand for diskusjon på et allmøte for de ansatte og et allmøte i regi av JSU for studentene. Videre har det vært høringsrunde, både de ansatte og studentene har blitt oppfordret til å svare på spørreundersøkelser om temaet.

Videre ble saken tatt opp som en diskusjonssak på fakultetsstyremøtet i går (06.02). Styret tok først stilling til om det var grunnlag for å fortsette reformarbeidet, så hvordan det videre arbeidet bør legges opp for å nå frem til en god, helhetlig løsning med bred støtte i fagmiljøet og blant studentene.

Fakultetsstyret kom samlet til at det er grunnlag for å fortsette arbeidet, og diskuterte en del overordnede spørsmål. Noen eksempler på hva slags spørsmål som ble tatt opp er introduksjonen av «semiobligatoriske» emner, valgfrihet og utvekslingsmuligheter på 3. studieår, krav til spesialemner og utveksling på 5. studieår, samt innretningen på metodeundervisningen.

Prosessen videre består i utredninger av de ulike løsningene som er foreslått. Hvor raskt prosessen går, avhenger i stor grad av mottakelsen diskusjonsnotatet og beslutningene som følger får blant fakultetets ansatte og studenter.

JSU har lagt ut en undersøkelse som studentene sterkt oppfordres til å svare på. Fristen for å svare på denne er 15. februar. Videre skal JSU skrive en høringsuttalelse basert på svarene vi får fra undersøkelsen. I tillegg er det mulig å sende oss mail, melding på Facebook, eller stikke innom kontoret for å ta en prat om temaet. Mange av punktene er svært åpne, slik at studentenes mening vil kunne være avgjørende.

 

Hva er de viktigste endringene som foreslås i diskusjonsnotatet for studentene?
Forslaget i diskusjonsnotatet som innebærer størst endringer, foruten en endring til en 3+2-modell, er alternativ 3. I tillegg til en omrokkering og sammenslåing av enkelte emner, er det foreslått endringer som tar sikte på mer valgfrihet på tredje studieår, i form av enten ”semiobligatoriske” valgfag eller utveksling. Disse endringene vil kunne løse studiet opp mer og bidra til at man kan velge en retning som passer og interesserer den enkelte student. I tillegg kan endringene bidra til å frigjøre midler til flere alternative vurderingsformer og to sensorer ved ordinær sensur.

 

Studentene på fakultetet har ulike meninger om man ønsker f.eks. færre fag, og eksamenslengde Hvordan skaffer dere oversikt over hva studentene mener om dagens studiemodell?
I januar avholdt vi et allmøte hvor vi inviterte visedekan for undervisning, Halvard Haukeland Fredriksen, til å fortelle om studiereformen og svare på spørsmål fra studentene. I tillegg har vi en spørreundersøkelse, som vi håper at så mange som mulig tar seg litt tid til å svare på. Spørreundersøkelsen vil være der vi innhenter flest meninger og som danner grunnlag for vårt høringssvar.

 

Hvordan vil JSU jobbe for å få mest mulig gjennomslag for studentenes synspunkter i studiereformen?
Vi kommer i etterkant av spørreundersøkelsen til å skrive et høringssvar basert på svarene vi får. I tillegg har vi god kontakt med studentrepresentantene som sitter i fakultetsstyret og bistår med informasjon om hva studentene mener om de ulike punktene.

 

Er det noe studentene kan gjøre for å få sin mening om reformen hørt? I så fall hva?
Først og fremst kan man svare på spørreundersøkelsen som ligger ute på Facebook (frist 15.02). Dersom studentene ønsker å dele meningene sine utenfor spørreundersøkelsen, tar vi gledelig imot dette på mail (jsu@uib.no), melding på Facebook eller ved et besøk på JSU-kontoret.

 

JSU (v/leder) har tidligere uttalt i Injuria (utgave 5/2017) at mer “varierte prøvingsformer vil (..) kunne bidra til bedre og mer reflekterte jurister” og at vurderingssituasjonen i dag “i større grad belønner pugging fremover refleksjonen”Mener dere at en reformen kan bøte på noe av dette?  
En studiereform åpner for å sette i gang en ny diskusjon rundt temaet om vurderingsformer. Det er en gyllen mulighet til å påvirke eventuelle endringer i en retning som skaper en vurderingssituasjon som i større grad åpner for refleksjon, og hvor studentene får vist kunnskapen de sitter på. Vurderingsformen bør også gjenspeile måten vi skal arbeide på senere.

Fakultetet virker positive til å se nytt på vurderingsformene. Vi opplever også at de har samme interesse i å ha vurderingsformer som utfordrer refleksjon og selvstendig analyse, fremfor innlæring av detaljkunnskap og maler for å besvare standardspørsmål. Et konkret eksempel på en aktuell endring er digitale hjelpemidler under eksamen.

 

Bør man f.eks. gå inn for flere vurderingssituasjoner i hvert emne, i takt med at emnene blir større? Er dette noe som er realistisk å få gjennom med tanke på fakultetets økonomi?
Det er absolutt noe som kan vurderes, og studentene må gjerne komme med slike konkrete forslag, for fakultetet er ikke fremmed for mappeevalueringer eller andre nye vurderingsformer. Detaljene er imidlertid ikke helt klare enda.

 

I deres semestermelding for høsten 2017 skriver dere at  “(v)ed Allmøtet i vår ytret mange av studentene at de hadde svært liten tillit til sensuren ved eksamen”. Hva tror dere den lave tilliten til sensuren skyldes?
Studentenes mangel på tillit til sensuren skyldes nok flere ting, men vi tror den største årsaken er de store karakterhoppene i klagesensuren. Det kan være flere måter å løse dette på. Et forslag er å formulere eksamen og/eller sensorveiledningene på en slik måte at de blir enklere å sensurere. Et annet forslag er å ha to sensorer i første omgang, slik de fleste andre fakulteter har. Vi tror begge løsningene sammen kan bidra til en mer sikker sensur, som studentene kan ha større tillit til.

 

Har dere noen synspunkter om hvilke fag det er hensiktsmessige å ha på de ulike studieårene? F.eks. forslaget om å flytte NIRI og menneskerettigheter til et fag på førsteåret?  
Det er svært ulike oppfatninger hvordan de ulike emnene bør plasseres på en fremtidig studieordning, blant både ansatte og studenter. Prosessen per nå er slik at man først og fremst vil komme til enighet om rammene for en fremtidig studieordning, så arbeide med detaljer rundt fagsammensetninger og –plasseringer. De vitenskapelige ansatte med ansvar for de ulike kursene vil være sentrale her, men studentenes mening vil være av betydning også under dette punktet.

Når det gjelder det konkrete forslaget om å flytte NIRI og menneskerettigheter til første semester på første studieår, er svært mange studenter kritiske. Dette er brakt videre til ledelsen.

 

Det trekkes frem i diskusjonsnotatet at en reform vil være kostbart, og at det er de som vil endre dagens studieordning som har bevisbyrden. Det er ikke gitt at alle studentene, særlig på de øverste studieårene, får merke noe til reformen. Er det en fare for at fakultetet vil bruke så mye ressurser i reformprosessen at det kan gå utover studentene som går på jussen i dag?
Nøyaktig hvordan overgangen vil skje eller koste har verken vi eller ledelsen et godt svar på. Men i prosessen fremover skal vi sørge for at omleggingen skjer på en måte som ikke vil ha negative virkninger for dagens studenter, og at deres behov ivaretas. Vi vil fremdeles arbeide for rettferdige rammer for vurdering, høy kvalitet på undervisning, godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø og trygg sensur – uavhengig av en studiereform.